Silva ART s.r.o.- Odprašovače

Odprašovače

Všeobecné informace

Naše firma zajišťuje dodávky výrobků polské firmy WIROMAG, která je již řadu let největším dodavatelem odprašovacích zařízení pro důlní průmysl na polském trhu. Tyto zařízení splňují vysoké požadavky uživatelů v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti těchto zařízení.

 • Nabízená odprašovací zařízení splňují požadavky norem Evropské unie a mají příslušná prohlášení o shodě vydaná u Główny Instytut Górnictwa Jednostka Certyfikująca, Jednostka Notyfikowana č. 1453. 
 • Odprašovací zařízení neobsahují vnitřní efektivní zdroje vznícení a patří do skupiny I kategorie M2 zařízení určených pro provozování v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu (dle PN-EN 13463-1:2003 a Rozporządzenie MGPiPS ze dne 28. 7. 2003 ve věci základních požadavků pro zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu Dz.U.03.143.1393). 
 • Nebezpečí výbuchu uhelného prachu v odprašovacích zařízeních bylo eleminováno použitím metody mokrého odprašování s uzavřeným oběhem vody a možností nasazení ventilátoru v proudu vzdušiny zbavené prachu. 
 • Zařízení typu UO nemají odprašovací mřížky a nevyžadují vnitřní čištění v době provozu. Zařízení mají stálé odpory průtoku a tím udržují stálý objem proudu vzdušiny v době provozu, což významně ovlivňuje bezpečnou spolupráci zařízení s větrní sítí jak u sacího, tak u kombinovaného větrání. 
 • U odprašovacích zařízení byl použit nízkotlaký oběh vody, kde se nevyskytují trysky s malými průměry otvorů. Nejmenší průměr otvorů v rozdělovačích vody činí cca 10 mm. Tímto je zajištěn plynulý provoz odprašovačů. U zařízení nedochází k prostojům z důvodu ucpání otvorů v tryskách, jak tomu je u vysokotlakých trysek jiných odprašovačů.

 


Informace o odprašovacích zařízeních   

 • Nabízíme odprašovací zařízení různých velikostí s výkonem od 150 do 800 m3/ min. Parametry těchto zařízení jsou uvedeny v tabulce.    
 • Odprašovací zařízení typu UO jsou obzvlášť vhodné pro eliminaci ohrožení prachem v důlní ražbě se sacím nebo kombinovaným větráním s vířivou lutnou typu WIR.    
 • Odprašovací zařízení typu UO jsou používány rovněž v úpravnách uhlí a všude tam, kde dochází k překročení norem přípustného výskytu prachu.    
 • Odprašovací zařízení (např. UO-630-04) jsou dodávána jako základní odprašovací jednotky s účinností odprašování 96 - 98,5% pro celkovou frakci prachu a 90 - 95,3% pro respirabilní frakci prachu(vdechovanou). Účinnost těchto zařízení splňuje požadavky normy PN-93/G-50036. Měření účinnosti odprašování bylo provedeno ve zkušebně GIG KD "BARBARA" pro standardní prach se složením zrna určeným uvedenou normou.    
 • V podmínkách zvýšeného ohrožení prachem, např. ražení důlních děl, kde je požadována účinnost odprašování 99,7% pro celkovou frakci prachu a 98 - 99,4% pro respirabilní frakci prachu, může být odprašovací zařízení vybaveno speciální rotační tryskou (DW) poháněnou elektrickým motorem, která zvyšuje účinnost odprašovacího zařízení.    
 • Odprašovací zařízení a rotační tryska tvoří sestavu zařízení příkladově označenou (v návaznosti na výšeuvedené označení) jako odprašovací zařízení UO-630-04/DW.    
 • Základní odprašovací zařízení spolu s rotační tryskou mají svá vlastní prohlášení o shodě WE prostroje, certifikáty a návody k obsluze. 

 

Toto dělení umožňuje uživateli: dodávku rotační trysky ke stávajícímu odprašovacímu zařízení s cílem zvýšení účinnosti odprašování používání rotační trysky v různých odprašovacích zařízeních typu UO v závislosti na aktuálních potřebách uživatele v případě poruchy rotační trysky, po dobu odstranění poruchy, může být odprašovací zařízení i nadále v provozu dle návodu k obsluze, jelikož má vlastní certifikát a prohlášení o shodě. Je zajištěn nepřerušený provoz těžby. 

 

Odprašovací zařízení nebo jejich sestavy s rotačními tryskami jsou vybavena běžně dostupnými typizovanými elektrickými motory a čerpadly polské výroby. Nezávisle na tom technická dokumentace zařízení připouští možnost použití cizích elektrických motorů, např. zn. "SIEMENS" nebo čerpadel zn. "SIGMA". 

 

Popis činnosti    

 K separaci prachu ze vzdušiny dochází mokrou metodou. Zaprášená vzdušina je vedena dovnitřkomory řídicí jednotky odprašovacího zařízení, kde probíhá její zvlhčení vodou, která vystřikuje z kropícíchtrysek a následné zvíření. V komoře řídicí jednotky následuje koagulace prachu s vodou a zvíření vzdušinya vodních kapek. Vodní kapky obsahující částečky prachu jsou osazovány na stěnách odlučovačů vodya na stěnách vzduchových propojů spojujících odlučovače. Očištěná vzdušina vychází z odlučovače vody usazeného na konci zařízení a voda s prachem stéká odtoky (gumové hadice na vodu) do nádrže s vodou.Voda z nádrže je čerpána odstředivým čerpadlem do kropicích trysek. Voda cirkuluje v uzavřeném okruhu.Část vody může být odváděna na počvu nebo na dopravník těživa přes odtokový uzávěr. Úbytky vodyv nádrži jsou doplňovány přes plovákový ventil, který hlídá hladinu vody v nádrži. Minimální hladinu vodyv nádrži, která umožňuje správný provoz čerpadla, může navíc hlídat čidlo hladiny kapaliny, jenž v systémuelektrického rozvodu a ovládání vyřadí čerpadlo z provozu a zastaví provoz odprašovacího zařízení.     

 

V nádrži dochází k sedimentaci prachu, proto musí být prach systematicky odstraňován přes odtokovývývod nádrže, na který je napojena odtoková hadice na vodu. Četnost čištění nádrže závisí od obsahuprachu v čištěné vzdušině. Vrstva prachu usazeného na dně nádrže nesmí přesáhnout 50mm. Zezkušeností víme, že v podstatě stačí vyčistit nádrž jednou za směnu, pokud odprašovací zařízení jeprovozováno v systému kombinovaného větrání při ražení chodby v uhlí.      

 

Průtok vzdušiny přes odprašovací zařízení zajišťuje ventilátor (např. typu WLE), jenž je nasazen za nebopřed zařízením. Za účelem zvýšení spolehlivosti odprašování lze k odprašovacímu zařízení připojit rotačnítrysku (DW). Obě zařízení tvoří odprašovací sestavu s vysokou účinností odprašování. Za provozu sestavyzaprášená vzdušina prochází nejdříve přes rotační trysku, zde naráží na hustou "mřížku" (přehradu), kteroutvoří zvířené, vysoce rozptylené kapky vody s vysokou kinetickou energií. Vysoká energie kapek vodyumožňuje spolehlivé odchycení částeček prachu, obzvlášť pokud se jedná o respirabilní frakci. Rotačnítryska je poháněna vodou z nískotlakového vodního oběhu a její konstrukce znemožňuje jakékoliv "ucpánítrysky". V podstatě rotační tryska funguje jako dodatečný odprašovač napojený v řadě s provozemzákladního odprašovače při využití jeho vodního oběhu a elementů odstraňujících koagulovaný prach. 

 

Dodatečné vybavení a adaptační změny

 

Odprašovací zařízení mohou být dodatečně vybavena dle dohody s uživatelem. Dodatečné vybavení můžeusnadnit nasazení zařízení v lokálních podmínkách a usnadnit provoz zařízení.

 

Nabízíme:    

 • dodání vstupních separátorů s průměry 600 nebo 800mm za účelem odchycení větších nečistotna vstupu do odprašovacího zařízení (např. úlomků těživa s průměrem větším než 25 mm)    
 • dodání redukčních přechodek s průměry dle přání odběratele    
 • dodání dodatečných nosných elementů pro zavěšení odprašovacího zařízení nebo ventilátoru    
 • instalaci demontovatelného dna v odlučovačích vody    
 • antikorozní úpravu odprašovacího zařízení pozinkováním jeho dílů    
 • dodání čidla hladiny kapaliny v nádrži na vodu    
 • dodání cyklonového separátoru prachu pro okruh oběhové vody    
 • dodání pružných sacích propojů s průměry dle přání odběratele 

 

Na přání zákazníka lze:   

 • provést adaptační změny tvaru a velikosti nádrže na vodu za účelem jejího přizpůsobení lokálnímpodmínkám uložení odprašovacího zařízení    
 • zavést pružné propoje odlučovačů vody    
 • zavést pružné spoje v sestavách odprašovacího zařízení 

 

Poskytované služby   

 

zajišťujeme záruční a pozáruční servis    

provádíme zaškolení v rozsahu provozování odprašovacích zařízení    

na přání uživatele poskytneme vstupní instalační nákres odprašovacího zařízení 

 • UO-630-04
 • UO-630-04/DW
 • UO-630-04/Z
 • UO-630-04/Z/DW
 • UO-1000-02/1000
 • UO-1000-02/1000/DW
 • UO-1000-02/800
 • UO-1000-02/800/DW